Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

mslexi
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaBilora Bilora
mslexi
6603 70aa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
mslexi
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaretaliate retaliate
4626 df4d 390

delta-breezes:

Yukiko Masuda | @nonihana_

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaretaliate retaliate

April 24 2017

mslexi
3156 428c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
6105 ef04 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6088 aa60 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6087 e344 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6086 cb30 390

opiaxh:

azuhrite:

want a promo? send me “:)” for more info

Queens Network |opiaxh
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 23 2017

mslexi
6603 70aa 390
mslexi
0099 94ae 390
mslexi
mslexi
5135 ea90 390
mslexi
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
mslexi
2239 6a4f 390
Reposted from3ch0 3ch0 viaPrzygnebiona Przygnebiona
mslexi
4030 7b99 390
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty

April 22 2017

mslexi
1419 c0f9 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix

April 21 2017

mslexi
4735 5424 390
mslexi
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl