Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

mslexi
0075 a5e5 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
mslexi
8625 3576 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahomczi homczi
9635 6b5e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
9659 60b8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
mslexi
3373 7ba0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
mslexi
3362 6d62 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
mslexi
To jest ten typ mężczyzny, który jest otwarty, lojalny, wygadany, chętny do pomocy i stworzony do bycia z ludźmi.
Ale kiedy zdobędziesz się na odwagę i powiesz mu, co czujesz, że jest dla Ciebie najważniejszy i że Ci na nim zależy, to chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaRozaa Rozaa
mslexi
5834 6163 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
mslexi
7817 0042 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaRozaa Rozaa
mslexi
7078 3392 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaluna laluna
mslexi
5835 48bc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaluna laluna
mslexi
mslexi
5835 48bc 390
mslexi
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours vialittlewhitelies littlewhitelies
mslexi
mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl