Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

mslexi
2869 f24a 390
piękna Praga.
mslexi
Reposted fromjasminum jasminum viasurpriseme surpriseme
mslexi
2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasurpriseme surpriseme
mslexi
6900 1612 390
mslexi
7635 6420 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasurpriseme surpriseme
mslexi
8759 bd5c 390
mslexi
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viatelefonschroedingera telefonschroedingera
0744 d150 390
Nna każdym kroku widzę jaka beznadziejna jestem
— nic-nie-warta-idiotka (via nic-nie-warta-idiotka)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaRozaa Rozaa
mslexi
Nie można kochać kobiety, nie szanując jej.
— Alberto Moravia / Rzymianka
mslexi
0166 b545 390
mslexi
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. 
— Augusten Burroughs
mslexi
Jeśli głupio myślisz, to głupio robisz
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
mslexi
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
mslexi
5029 201f 390
3412 0afe 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
mslexi
5591 1daf 390
Reposted fromoll oll viaPrzygnebiona Przygnebiona
mslexi
2798 9431 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl